คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/62

bb177

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมให้บริการความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกรในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

aa178 

          วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นายบุญธรรม  แสงทอง พนักงานการเกษตร ส 3 และคณะ ได้ร่วมให้บริการ
ความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกรในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2
ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวัดตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
มีเกษตรกรเข้าร่วมรับบริการประมาณ 200 คน โดยมี นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป๋นประธานในการเปิดงาน