ประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2562

bb176

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ กรมการข้าว ประจำปี 2562 "บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาข้าว"

       

aa177 

          วันที่ 12-14 มีนาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ กรมการข้าว ประจำปี 2562 
"บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาข้าว" และได้แสดงการแปรรูปผลิตภัณฑฺ์
จากข้าวเหนียวดำหมอ 37 ให้ชมและชิม ณ โรงแรมมารวย การ์เดน กรุงเทพฯ