มหาลัยราชภัฏสงขลาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์

bb173

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก

aa174
          วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายอมรศักดิ์  แววศักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 15 คน ได้มาศึกษา
ดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ฺคัดและพันธุ์หลัก การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว และการ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง