วันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ปี 2562

bb172

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดงาน "วันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ปี 2562" ภายใต้โครงการะบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

 aa173

          วันที่ 6 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดงาน "วันรณรงค์ส่งเสริมการทำนา
แปลงใหญ่ระดับจังหวัด ปี 2562" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาแปลงใหญ๋) ปี 2562 เพื่อรณรงค์และถ่ายทอดให้เกษตรกรได้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ในการลดต้นทุนการผลิต การผลิตข้าวคุณภาพ การบริหารจัดการผลผลิตในชุมชน การจัดการ
ด้านการตลาด การป้องกันกำจัดข้าววัชพืช และการประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนใกล้เคียง
ณ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด นายวิศาล  สมพงษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
พิเศษ หัวหน้ากลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
กรมการข้าว เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีฐานเรียนุรู้ จำนวน 4 ฐาน ดังนี้
          1. ฐานเรียนรู้การส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ การบริหารจัดการ การลดต้นทุนการผลิต
              การผลิตข้าวคุณภาพ โดยการแสดงนิทรรรศการและการบรรยาย
          2. ฐานเรียนรู้ข้าววัชพืชและการป้องกันกำจัด โดยการแสดงนิทรรศการพร้อมตัวอย่างและ
              การบรรยาย โดย นายพิสิฐ  พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา
          3. ฐานเรียนรู้การบริหารจัดการศุัตรูข้าว การเฝ้าระวังเตือนภัยโรคและแมลงศัตรูข้าวที่
              สำคัญในภาคใต้และการป้องกันกำจัด โดยการแสดงนิทรรศการพร้อมตัวอย่างและ
              การบรรยาย
          4. ฐานเรียนรู้แปลงเรียนรู้และสาธิต ในการลดต้นทุนการผลิตข้าวและการป้ิองกันกำจัด
              ข้าววัชพืชโดยวิธีเขตกรรมและสาธิตวิธีการใช้เครื่องโรยเมล็ดข้าวงอก

          มีเกษตรกรจากสมาชิกนาแปลงใหญ่และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน จำนวน 315 คน