ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1

bb160

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้มีการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2562

 aa161

          วันที่ 7 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้มีการประชุมข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2562 ณ อาคารอเนกประสงค์
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561/วางแผนการดำเนินงาน
ปี 2562 จากหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และได้ชี้แจงนโยบายของกรมการข้าว 
ปี 2562 โดยมี นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นประธาน
ในการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 84 คน