นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติมาดูงาน

bb157

อาจารย์และนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 aa158

          วันที่ 19 ธีนวาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นางชนสิริน  กลิ่นมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม
วิชาการ พร้อมด้วย นายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ
นายสิทธิ์  ใจสงฆ์ นักวิชาการโรคพืชชำนาญการ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 40 คน โดยฟังการ
บรรยายและศึกษาดูงานในแปลงทดลองศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง