ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

bb156

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เป็นประธานในการประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ พื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

 aa157

          วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้เป็นประธานในการประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ พื้นที่
ภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
และรับรองผลการตรวจประเมินการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่
จากศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวพัทลุง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี และศูนย์วิจัยข้าว
พัทลุง จำนวน 35 คน ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง