คณะนักวิชาการ IADA ประเทศมาเลเซียมาศึกษาดูงาน

bb154 

คณะนักวิชาการจาก Integrated Agricultural Development Area (IADA) ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเข้ามาศึกษาดูงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว

 aa155

          วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วย
นางชนสิริน  กลิ่นมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ นางสาวยุพิน
รามณีย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสิทธิ์  ใจสงฆ์ นักวิชาการโรคพืชชำนาญการ และนางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิขาการเกษตร
ชำนาญการ ได้ต้อนรับคณะนักวิชาการจาก Integrated Agricultural Development Area
(IADA) ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเข้ามาศึกษาดูงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว
ทั้งนี้เพื่อต้องการนำกลับไปปรับใช้ในแปลงเกษตรกรของประเทศตนเอง อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีด
ศักยภาพในอุตสาหกรรมการผลิตข้าวในประเทศได้ โดยทางนักวิชาการของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้
แนะนำและให้ความรู้ในการปฏิบัติงานวิจัยทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิต
เทคโนโลยีการอารักขาและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งทางคณะฯ ผู้ดูงานได้ให้ความสนใจ
และได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นอย่างดี