วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561

bb153

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมกิจกรรมในฐานเรียนรู้การทำนาอินทรีย์ การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561

 aa153

          วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
ได้ร่วมกิจกรรมในฐานเรียนรู้การทำนาอินทรีย์ การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า เนื่องในวันดินโลก
5 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "ตามรอยพ่อ" หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแค อำเถอ
เมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
ในการเปิดงาน มีเกษตรกรเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน