ประชุมวิชาการงานอกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 40

bb150

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 40 

aa150 

          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 
ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับภาค
ภาคใต้ ครั้งที่ 40 วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง
พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้