นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาพืชศาสตร์ศึกษาดูงาน

bb149

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฯลฯ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ศึกษาดูงานเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าว

 aa149

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายพีรพล  รัตนะ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วย นายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวพัชราภรณ์
รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายสิทธิ์  ใจสงฆ์ นักวิชาการโรคพืชชำนาญการ
และนางสาวภัทรมน  มหุวรรณ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษา
ปริญญาโท ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าว
พัทลุง โดยทางศูนย์ฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับหลักการปรับปรุงพันธุ์ุข้าว พร้อมศึกษาดูงาน
ในแปลงทดลองจริง