ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

bb148

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

 aa148

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิจัย
ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยมีนายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป๋็นประธานในการประชุม และมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้และ
นักวิชาการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 18 คน ซึ่งการประชุมเน้นให้ความสำคัญกับ
งานวิจัยในปีงบประมาณ 2562 และข้อเสนอโครงการวิจัยปี 2563