ปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

bb147

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และคณะ ได้ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

aa147 

          วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และคณะ
ได้ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวน 9 คน
เข้ารับการฝึกประสบการณ์อาชีพ ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง