ติดตามข้าวพื้นเมืองเหนียมดำหมอ 37

bb146

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงโดยนายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางชวัญใจ  คชภักดี ร่วมติดตามแปลงข้าวพื้นเมืองเหนียวดำหมอ 37 

 aa146

          วันทีี่ 2 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนายเอกราช  แก้วนางโอ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางขวัญใจ  คชภักดี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ร่วมติดตามแปลงข้าวพื้นเมืองเหนียวดำหมอ 37 ภายใต้โครงการส่งเสริมพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง
ณ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง