อนุชนชาวนาไทยดูงานการสำรวจ จำแนกโรคและแมลงศัตรูข้าว

bb145

โครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" ปี 2561 ได้มาศึกษาดูงานเรื่อง การสำรวจ จำแนกโรคและแมลงศัตรูข้าว

aa145 

          วันที่ 7 ตุลาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นางชนสิริน  กลิ่นมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ
"อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" ปี 2561 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมการข้าว และมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มาศึกษา
ดูงานเรื่อง การสำรวจ จำแนกโรคและแมลงศัตรูข้าว ณ แปลงนาทดลองศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง