อนุชนชาวนาไทยดูงานการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าว

bb144

โครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" ปี 2561 ได้มาศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าว"

 aa144

          วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ
"อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" ปี 2561 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมการข้าว และมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถุัมภ์ จำนวน 30 คน
ได้มาศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงและแปลงนาทดลอง