มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ 61

bb143

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ท่าน

 aa143

          วันที่ 27 กันยายน 2561 ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ท่าน คือ
นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวรุจิรา  ปรีชา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายบุญมี  วารินสอาด เจ้าพนักงานการเกษตร
ชำนาญงาน นางสาวเสาวนีย์  ศรีบัว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นางมาลี  ชูศิริ
พนักงานการพิมพ์ ส 3 และนายบุญช่วย  ทองใส คนงานทดลองการเกษตร ณ อาคาร
เอนกประสงค์ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยมีนายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว และนายสุนิยม  ตาปราบ
ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว ได้ให้เกียรติกล่าวคำอวยพรและมอบของขวัญแก่ผู้เกษียณ
อายุราชการทั้ง 6 ท่าน