ส่งมอบเครื่องชั่งดิจิตอลและเครื่องกวนสาร

bb142

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี และส่งมอบเครื่องชั่งดิจิตอลและเครื่องกวนสาร

aa142

          วันที่ 27 กันยายน 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายอมรศักดิ์  แววศักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือ
และการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี และส่งมอบเครื่่องชั่งดิจิตอลและเครื่องกวนสาร ตามโครงการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แก่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเล จำนวน 8 คน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเล ตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง