อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี

bb141

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและส่งมอบเครื่องกรองนำ้มันแบบแรงดัน พร้อมกระดาษกรอง

 aa141

          วันที่ 26 กันยายน 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายอมรศักดิ์  แววศักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การใช้เครื่องมือ
และการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี และส่งมอบเครื่องกรองน้ำมันแบบแรงดันพร้อมกระดาษกรอง
ตามโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
แก่กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง จำนวน 20 คน ณ กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง ตำบลพนางตุง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง