ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาสดูงาน

bb139

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาส ได้มาศึกษาดูงานแปลงนาทดลองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 aa139

          วันที่ 20 กันยายน 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้นางสาวรุจิรา  ปรีชา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายประสิทธิ์ 
ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาส ตำบลคูหาสวรรค์
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 67 คน ได้มาศึกษาดูงานแปลงนาทดลองและ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง