ประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล

bb137 

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จัดกิจกรรมการประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 

 aa137

          วันที่ 6 กันยายน 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล
ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561
จำนวน 14 คน เพื่อหารือร่วมกันในการให้บริการเครื่องจักรกลในชุมชนและสาธิต
เครื่องจักรใหม่ ๆ ร่วมกับผู้แทนกลุ่ม ณ ศาลาหมู่บ้านนาแปลงใหญ่ ตำบลป่าพะยอม
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง