จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่

bb136

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดงาน "รณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

aa136 

          วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดงาน "รณรงค์ส่งเสริมการทำนา
แปลงใหญ่" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)
ปี 2561 เพื่อรณรงค์และถ่ายทอดให้เกษตรกรได้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการลด
ต้นทุนการผลิต การผลิตข้าวคุณภาพ การบริหารจัดการผลผลิตในชุมชน การจัดการด้าน
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนใกล้เคียง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นประธาน
เปิดงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการพันธุ์ข้าวยอดนิยมและพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้
การป้องกันกำจัดโรคข้าวและแมลงศัตรูข้าว การปลูกข้าวตามระบบ GAP การใช้ปุ๋ย
ในนาข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดข้าววัชพืช
โดย นายพิสิฐ  พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา มีเกษตรกร
จากสมาชิกนาแปลงใหญ่และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน