กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวโรงเรียนบ้านควนดินแดง

bb135

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าว ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว

 aa135

          วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศาตนันทน์  สุจิตโต ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ได้จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าว
ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเรื่องข้าวและชาวนา มีการจัดห้องสมุดให้มีมุมเรียนรู้เรื่องข้าว ณ โรงเรียนบ้านควนดินแดง
ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง