งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 12

bb132

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12

aa132

          วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นางสาวรุจิรา  ปรีชา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวพัชราภรณ์  รักชม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวในงาน "สีสรรพรรณไม้
เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี
นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมและชิม
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และมีประชาชนเข้าชมจำนวนมาก