ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน

bb129

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

aa129 

          วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิง
ศาตนันทน์  สุจิตโด ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ได้จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าว ถ่ายทอด
ความรู้เรื่องข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่องข้าวและชาวนา มีการจัดหัองสมุดให้มีมุมเรียนรู้เรื่องข้าว ณ โรงเรียนบ้านควนกุฎ อ.เมือง
จ.พัทลุง