ฝึกอบรมอาชีพผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นที่ 2

bb125

จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกรมการข้าว รุ่นที่ 2

 aa125

          วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมาย
ให้ นางสาวรุจิรา  ปรีชา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะ
อาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกรมการข้าว
หลักสูตร การแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มีผู้เข้า
ร่วมอบรม จำนวน 20 คน