ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้

bb124

ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (ข้าว) จังหวัดตรัง

aa124

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายบุญธรรม  แสงทอง พนักงานการเกษตร ส 2 ร่วมจัดนิทรรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (ข้าว) โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ประจำปี 2561 ณ แปลงนาบ้านนาข้าวเสีย หมู่ที่ 3
ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง