ประชุมศพก.ด้านข้าวและศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว

bb123

จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการดำเนินงาน

aa123 

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย
ด้านข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายด้านข้าว และถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดข้าววัชพืชโดย
นายพิสิฐ  พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยาย มีเจ้าของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าวเข้าร่วม
ประชุม จำนวน 26 คน