ฝึกอบรมอาชีพผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่ 1

bb121

จัดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกรมการข้าว

 aa121

          วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้นางสาวรุจิรา  ปรีชา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดการฝึกอบรม
โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐของกรมการข้าว หลักสูตรการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 1 ณ อาคารฝึกอบรม
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 20 คน