ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวม.2 ต.ชัยบุรี

bb120

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ชัยนาท 1 จำนวน 3,200 กิโลกรัม แก่เกษตรกรนาแปลงใหญ่

aa120 

          วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว
พันธุ์ชัยนาท 1 จำนวน 3,200 กิโลกรัม แก่สมาชิกนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)
ปี 2561 และได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดและข้อตกลงร่วมกับเจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตร
แก่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จำนวน 20 คน