สัมมนาวิชาการข้าวภาคใต้2561

bb119

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ได้ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการข้าว ประจำปี 2561

aa119 

          วันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ได้ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการข้าว
ประจำปี 2561 ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าว
กระบี่ และศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมี ดร.กฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา
กล่าวรายงานโดย นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผุ้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว มีผู้เข้าร่วม
สัมมนาจากกรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าวต่าง ๆ 
และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประมาณ 100 คน