งานวันถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

bb118

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 เรื่อง ความสำคัญและกระบวนการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์

 aa118

          วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
นายอมรศักดิ์  แววศักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 เรื่อง ความสำคัญและกระบวนการผลิตข้าว
สังข์หยดอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอควนขนุน หมู่ที่ 13
ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมี นายวันชัย  จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พัทลุง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน มีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน 500 คน