วันข้าวและชาวนาแห่งชาติภาคใต้ ปี 2561

bb117

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการข้าวผลิตข้าวระดับเขตภาคใต้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

 aa117

          วันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่ม
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณะ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต
ภาคใต้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561
เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ณ สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด อำเภอนาโยง
จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติมา
เป็นประธานในพิธีเปิด มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวน 700 คน