จัดนิทรรศการงานField Dayหมู่ 2 ตำบลชัยบุรี

bb115

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการงานวันภ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 เรื่องข้าววัชพืชและการป้องกันกำจัดณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

 aa115

          วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว
พัทลุง มอบหมายให้ นายบุญธรรม  แสงทอง พนักงานการเกษตร ส 2 ร่วมจัด
นิทรรศการงานวันถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561
เรื่องข้าววัชพืชและการป้องกันกำจัด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบรุี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายฉลองชัย
เทอดวีระพงศ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน
ประมาณ 200 คน