กำจัดข้าววัชพืช

bb114

นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายพิสิฐ  พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้่าวพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่นาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของข้าววัชพืช

 aa114    
 
           วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้า
กลุุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายพิสิฐ  พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว
พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่นาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 
ซึ่งเป็นพื้นที่ทีมีปัญหาการระบาดของข้าววัชพืช เพื่อพบปะเกษตรกรสมาชิก
นาแปลงใหญ่
และร่วมกันวางแผนแนวทางที่จะปฏิบัติป้องกันกำจัดข้าววัชพืชใน
ฤดูกาลปลูกข้าวรุ่นต่อไป