อบรมหลักสูตร "การตรวจรับรอง GAP ข้าว"

bb113

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดฝึกอบรบองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ แก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ในเขตจังหวัดภาคใต้ หลักสูตร "การตรวจรับรอง GAP ข้าว"

 aa112

          วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่ม
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณะ ได้ดำเนินการจักฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่
ในเขตจังหวัดภาคใต้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)
ปี 2561 หลักสูตร "การตรวจรับรอง GAP ข้าว" จำนวน 42 คน ณ โรงแรมชัยคณาธานี
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้
เกียรติมามอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ฝึกอบรม และเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมครั้งนี้