โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

bb112

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้บริการความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกรในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

aa111

           วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นายบุญธรรม  แสงทอง พนักงานการเกษตร ส 2 ได้ให้บริการความรู้ด้านข้าว
แก่เกษตรกรและวิเคราะห์ตัวอย่างเบื้องต้นในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 โดยมีนายสมพร  มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน
เป็นประธานในการเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโหนดหมู่ หมู่ที่ 9 ตำบล
หารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรเข้าร่วมรับบริการประมาณ 250 คน