อบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการศัตรูข้าว"

bb111

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ แก่เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ในเขตจังหวัดภาคใต้ หลักสูตร "การบริหารจัดการศัตรูข้าว"

aa110

          วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่
ในเขตจังหวัดภาคใต้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)
ปี 2561 หลักสูตร "การบริหารจัดการศัตรูข้าว" จำนวน 42 คน ณ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้เกียรติมามอบ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้ฝึกอบรม และเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมครั้งนี้