อบรมเกษตรกรหลักสูตร "การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว"

bb110

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ในเขตจังหวัดภาคใต้ หลักสูตร "การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว"

 aa109

วันที่ 24-25 เมษายน 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
และคณะ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวให้มีคุณภาพ แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ในเขตจังหวัดภาคใต้ ภายใต้โครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 หลักสูตร "การจัดการดินและ
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว" ณ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรเข้าร่วม
ฝึกอบรม จำนวน 40 คน