ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว

bb109

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่นาแปลงใหญ่ วสช.กลุ่มข้าวชุมชนบ้านไสอ้อ

 aa108

วันที่ 20 เมษายน 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข55 จำนวน 1,275 กิโลกรัม และพันธุ์ข้าว ปทุมธานี 1 จำนวน 1,250
กิโลกรัม แก่นาแปลงใหญ่ วสช.กลุ่มข้าวชุมชนบ้านไสอ้อ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561
เพื่อปลูกในฤดูนาปรัง ปี 2561