รณรงค์ไถกลบตอซังพืช

bb108

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช

aa107 

วันที่ 18 เมษายน 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอด
เทคโนโลยีร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานโครงการรณรงค์ไถกลบ
ตอซังพืช เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตำบลท่าแค
หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีนางสาวดวงพร  บุญครบ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดพัทลุง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน