ร่วมจัดนิทรรศการ "รณรงค์กินอาหารปลอดภัยที่พัทลุง"

bb107

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในกิจกรรมตลาดประชารัฐเกษตรอินทรีย์วิถีนิเวศน์เมืองลุง " รณรงค์กินอาหารปลอดภัยที่พัทลุง"

 aa106

วันที่ 6-8 เมษายน 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้นายบุญธรรม  แสงทอง พนักงานการเกษตร ส 2 ร่วมจัดนิทรรศการ
เรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในกิจกรรมตลาดประชารัฐเกษตรอินทรีย์วิถีนิเวศน์
เมืองลุง "รณรงค์กินอาหารปลอดภัยที่พัทลุง" ณ บริเวณเกาะลอย หาดแสนสุข
ลำปำ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย โดยมีนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
เป็นประธานเปิดงาน