อบรมหลักสูตร "การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรทางการกลทางการเกษตร"

bb106

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพแก่เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ในเขตจังหวัดภาคใต้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 หลักสูตร "การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตร"

 aa105

วันที่ 4-5 เมษายน 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
จัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ
แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ในเขตจังหวัดภาคใต้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 หลักสูตร "การใช้และการบำรุงรักษา
เครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตร" จำนวน 43 คน ณ โรงแรมชัยคณาธานี
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้
เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และนายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตร
ชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึก
อบรม และเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมครั้งนี้