อบรมหลักสูตร "การเลือกใช้พันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี"

bb105

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ แก่เกษตรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ในเขตจังหวัดภาคใต้ หลักสูตร "การเลือกใช้พันธุ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี"

 aa104

วันที่ 2-3 เมษายน 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่ม
นาแปลงใหญ่ในเขตจังหวัดภาคใต้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 หลักสูตร "การเลือกใช้พันธุ์ และ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ฺข้าวคุณภาพดี" จำนวน 38 คน ณ โรงแรมชัยคณาธานี
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว
พัทลุง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้