เกษตรทฤษฎีใหม่อบรมหลักสูตรกลาง

bb104

ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

 aa103

วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมด้วยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรกลาง
การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในหลวง" แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 54 คน
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนายสมศักดิ์  ทองใส หมู่ที่ 15 ตำบลควนมะพร้าว
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง