มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชศึกษาดูงาน

bb103

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 40 คน ได้มาศึกษาดูงาน

 aa102

วันที่ 23 มีนาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับ
คณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ฺ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 40 คน ได้มาศึกษาดูงานด้าน
การปรับปรุงพันธุ์ข้าว โรคข้าว วิทยาการด้านเมล็ดพันธุ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยมีนางสาวรุจิรา  ปรีชา นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ นายสิทธิ์  ใจสงฆ์ นักวิชาการเกษตรโรคพืชปฏิบัติการ และ
นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอด
เทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย