มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง มาศึกษาดูงาน

bb102

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จำนวน 47 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการเพาะปลูก การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

 aa101

วันที่ 23 มีนาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จำนวน 47 คน
ได้มาศึกษาดูงานด้านการเพาะปลูก การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การสีแปรสภาพและ
การเก็บรักษา การแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ณ อาคารอเนกประสงค์ 
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยมีนางสาวรุจิรา  ปรีชา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอด
เทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย