ประชุมคณะกรรมการวิจัยครั้งที่ 1

bb101

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ได้ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2561 เพื่อเสนอโครงการวิจัยใหม่ ปี 2563 และหารือการจัดประชุมวิชาการข้าวภาคใต้ ประจำปี 2561

 aa100

วันที่ 9 มีนาคม 2561 กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช และศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ได้ประชุม
คณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2561 เพื่อเสนอโครงการวิจัยใหม่ปี 2563 และหารือ
การจัดประชุมวิชาการข้าวภาคใต้ ประจำปี 2561 โดยมีนายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ประธานในการประชุมครั้งนี้