กิจกรรมเคารพธงชาติ

bb100

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ เพื่อหล่อหลอมความสามัคคีสร้างความภาคภูมิใจความเป็นชาติก่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่

aa99 

          วันที่ 5 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย
ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ และร่วมรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน เพื่อหล่อหลอม
ความสามัคคีสร้างความภาคภูมิใจความเป็นชาติก่อเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ โดยมี
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน