การป้องกันกำจัดข้าววัชพืช

bb99

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดข้าววัชพืชแก่เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่

 aa98

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
การป้องกันกำจัดข้าววัชพืชแก่เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการระบาดของข้าววัชพืชติดต่อกันมานาน
หลายปี โดยนายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุุง ได้เล็งเห็นปัญหาและ
ความสำคัญในครั้งนี้ ได้เรียนเชิญ นายพิสิฐ  พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีความรู้ความชำนาญทางด้านข้าววัชพืชเป็นวิทยากรบรรยาย
ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก และเป็นแนวทางที่จะปฏิบัติในการ
ป้องกันกำจัดต่อไป